Polski Komitet Pomocy Społecznej w Białymstoku |
181
home,page-template-default,page,page-id-181,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000

O nas

Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom. Które to z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim, bezradnym i bezdomnym.

Polski Komitet Pomocy Społecznej posiada status organizacji pożytku publicznego.

Dla realizacji celów statutowych pozyskuje środki finansowe i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych, oraz wykonuje zadania zlecone – publicznie.

Skład osobowy prezydium zarządu:

 • Prezes – Waldemar Nowak
 • Wiceprezes – Jerzy Półjanowicz
 • Wiceprezes – Andrzej Rutkowski
 • Skarbnik – Hanna Czaban
 • Sekretarz – Alicja Hillo
 • Członek – Kazimierz Puciłowski

Dyrektor biura ZO PKPS – Alicja Hillo
tel. 85 741 28 82
Adres biura: 15-085 Białystok, ul. Branickiego 25
e-mail: zopkps@poczta.onet.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00
nr konta 35 1020 1332 0000 1002 0182 4135
NIP 542-19-56-312
Regon 007023760-00189
KRS 0000041349

Zarządy rejonowe:
ZR PKPS w Sokółce: 16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 8, tel. 85 7111 08 11
ZR PKPS w Siemiatyczach: 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 35A, tel. 85 730 41 00Zadania publiczne

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD OKRĘGOWY

NA ZLECENIE

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

REALIZUJE NASTĘPUJĄCE ZADANIE PUBLICZNE


 • Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, obejmujących pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecona przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności.
  Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
  Zadanie publiczne jest finansowane z budżetu Miasta Białegostoku.
 • Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
  Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
  Zadanie publiczne jest finansowane z budżetu Miasta Białegostoku.
 • Zadanie pod nazwą „Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, przebywających na terenie miasta Białegostoku” jest realizowane w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
  W ramach zadania prowadzona jest stołówka, w której w dni powszednie w godzinach od 12 do 14 wydawany jest trzydniowy obiad. Ze wsparcia mogą korzystać osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością przebywające na terenie Białegostoku.
  Aby uzyskać informacje na temat pomocy można:
  – skontaktować się telefonicznie +48 85 741 28 82
  – wysłać wiadomość e-mail na adres: zopkps@poczta.onet.pl
  – wysłać korespondencję na adres: Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Branickiego 25 lokal 200, 15-085 Białystok
  – zgłosić się osobiście do siedziby Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, mieszczącego się w Białymstoku przy ulicy Branickiego 25 lokal 200
  – osoby chcące skorzystać z usługi tłumacza języka migowego powinny zgłosić ten fakt pod numerem telefonu +48 85 741 28 82 co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej
  Zadanie publiczne jest finansowane z budżetu Miasta Białegostoku.

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Krajowy Program Operacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Polski Komitet Pomocy Społecznej jest organizacją partnerską uczestniczącą w programie, którego celem jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w formie paczek żywnościowych. Przyczynia się to do ograniczenia ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Podprogram 2021 – czas realizacji grudzień 2021 – maj 2022

Ostateczne terminy rozpoczęcia realizacji dostaw artykułów spożywczych będą uzależnione od terminu zawarcia przez KOWR umów z wykonawcami dostaw.

Od 25 stycznia 2022 roku zmiana do wytycznych: zakładany okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2021 roku.

Od grudnia 2021 roku nie dłużej niż wrzesień 2022 roku, w uzasadnionych przypadkach termin zakończenia dostaw może zostać skrócony, nie bardziej jednak niż do końca czerwca 2022 roku.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.05.2021 roku, pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w artykule 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1876 i 2369 z późniejszymi zmianami) i których dochód nie przekracza 220 procent kryterium dochodowego, uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej to jest:

 • 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
 • 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie;

Zmiana kryterium dochodowego od 1 stycznia 2022 roku:

 • 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
 • 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie;

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Podprogramie 2021 dokonują Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom zainteresowanym i kwalifikującym się do pomocy skierowanie według załącznika nr 5 do wytycznych.

Administratorem danych osobowych odbiorców pomocy żywnościowej jest Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej bezpośrednio wydających żywność.

Zestaw na podprogram 2021 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości około 28,17 kg (ostateczne ilości poszczególnych artykułów mogą ulec zmianie) w tym:

 • groszek z marchewką 3,20 kilograma;
 • koncentrat pomidorowy 1,12 kilograma;
 • powidła śliwkowe 1,50 kilograma;
 • makaron jajeczny świderki 4,50 kilograma;
 • kasza jęczmienna 1,00 kilograma
 • mleko UHT 5 litra;
 • szynka drobiowa 1,80 kilograma;
 • szynka wieprzowa mielona 1,20 kilograma;
 • filet z makreli w oleju 0,85 kilograma;
 • cukier biały 4 kilograma;
 • olej rzepakowy 4 litra

Zestaw 11 artykułów spożywczych na podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

Terminy i miejsca odbioru paczek żywnościowych zostaną podane z chwilą otrzymania dostaw artykułów spożywczych. Informacje będą również umieszczone na tablicy ogłoszeń w ośrodkach pomocy społecznej.

W ramach dystrybucji artykułów spożywczych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, PKPS w Białymstoku prowadził będzie działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
 • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności


W okresie od lutego do 15 maja br. przeprowadzono 25 indywidualnych zdalnych programów nt. zasad zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności dla 660 beneficjentów.


Uwaga:

W miesiącu lipcu i sierpniu z uwagi na przerwę urlopową nie będą prowadzona działania. Wznowienie nastąpi w miesiącu wrześniu.


Program Pomocy Żywnościowej realizują:
Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Spoełecznej w Sokółce tel. 85 711 08 37, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka.

Miejsca wydawania:

 • Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1 – w dniu 19.05.2022, godzina 8.00-15.00
 • Janów ul. Parkowa 3 – w dniu 8.03.2022, godzina 7.30-12.00
 • Krynki ul. Piłsudskiego 5 – w dniu 20.05.2022, godzina 8.00-15.00
 • Kużnica ul. 1000-lecia PP 1 – w dniu 18.05.2022, godzina 8.00-15.00
 • Białystok ul. Węglowa 8 – w dniu 24-25.05.2022, godzina 8.00-12.00
 • Sidra ul. Rynek 5 – w dniu 23.05.2022, godzina 8.00-15.00