Polski Komitet Pomocy Społecznej

Rodzaje pomocy

  • baner.png
 
 
 

Pomoc rzeczowa.

W miarę posiadanych i pozyskanych środków świadczymy pomoc rzeczową mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych ograniczających niedożywienie i ubóstwo. Od wielu już lat swoją działalnością wspieramy rodziny zapewniając im odzież, bieliznę, obuwie, paczki żywnościowe w okresach przedświątecznych, jedną z form pomocy w szczególności dzieciom są coroczne akcje: „ZESZYT”- wyposażenie w artykuły i przybory szkolne; „O uśmiech i radość dziecka”paczki świąteczno-choinkowe. Zadania powyższe wspierane są przez miasto Białystok.

 

Dożywianie w stołówce własnej.

Z posiłków przygotowanych w stołówce własnej korzystają ludzie w starszym wieku, emeryci i renciści, osoby samotne utrzymujące się z najniższych świadczeń socjalnych (emerytury, renty, zasiłki stałe i okresowe). Są to świadczenia, które po opłaceniu czynszu, energii, zakupu leków nie wystarczają na przeżycie. Pomoc ogranicza ubóstwo i niedożywienie tej grupy osób umożliwiając życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

Pomoc bezdomnym

Osoby bezdomne, odrzucone przez najbliższych na margines społeczny, narażone są na wyziębienie, choroby, niedożywienie i brak akceptacji społecznej. Od wielu lat przy wsparciu miasta Białegostoku obejmujemy osoby bezdomne pomocą i poradą. Zapewniamy gorący trzydniowy posiłek, żywność w postaci konserw, pieczywa, odzież, bielizną i obuwie. Udzielamy porad i informacji w zakresie poprawy sytuacji socjalno-bytowej, leczenia uzależnień, adresów noclegowni i Ośrodków Pomocy Społecznej. Zadania powyższe wspierane są przez miasto Białystok. 

 

Usługi Opiekuńcze. 

Usługi opiekuńcze w swoim założeniu, kierowane są do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, nie mających możliwości samodzielnego wypełniania funkcji życiowych, takich jak: utrzymanie higieny osobistej, zwłaszcza osób leżących, obłożnie chorych, wykupu leków, dokonywania wszelkich opłat, utrzymania porządku i czystości mieszkania, dokonywania zakupów, gotowania posiłków, czy samodzielnych wizyt u lekarza. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Dla większości ludzi starszych najważniejsze znaczenie ma zachowanie niezależności i samodzielności do końca swojego życia. Dlatego też dużym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania, które stwarzają osobom w podeszłym wieku możliwość pozostania w swoim naturalnym środowisku, pomimo niepełnosprawności i osamotnienia. 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych należy do zadań własnych samorządu, który w myśl ustawy o pomocy społecznej może zlecać realizację usług opiekuńczych wyspecjalizowanym w tym zakresie organizacjom pozarządowym. PKPS od ponad 49 lat organizuje i świadczy usługi opiekuńcze w ramach otwartych konkursów dla mieszkańców miasta Białegostoku, jako zadanie zlecone. Aby skorzystać z usług opiekuńczych należy zgłosić się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a w przypadku specjalistyczny usług opiekuńczych należy uzyskać zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego lub specjalisty, że taka pomoc jest niezbędna. 

 

Pomoc z programu PO PŻ „FEAD” 

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest programem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności oraz umożliwienie tym osobom korzystania z bezpłatnych działań towarzyszących. 

Podprogram 2017

Czas realizacji sierpień 2017 - czerwiec 2018

Pomocą żywnościową objęliśmy 4456 osób z 1689 rodzin w tym: 2243 kobiety, 2213 mężczyźni z podziału na wiek: dziecie poniżej 15 lat 1262, osoby powyżej 65 lat- 269, pozostałe osoby 2925. Według podziału na grupy pomocą objęto 523 osoby niepełnosprawne, 4 osoby bezdomne, 3 migrantów i 3926 osób pozostałych. Wydano 229,7064 ton żywności tj. 17725 paczek.

Wsparciem beneficjentów w zakresie podniesienia poziomu ich wiedzy w temacie zdrowego żywienia, przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, poszerzenia wiedzy pozwalającej na przygotowanie zdrowych posiłków, zorganizowano 19 warsztatów edukacyjnych z pokazem multimedialnym w których uczestnoczyło 277 osób. Dzialania towarzyszące przeprowadzono przy zaangażowaniu Ośrodków Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, Kuźnicy, Szudziałowa, Krynek, Dąbrowy Białostockiej, Janowa, Nowego Dworu i Sidry. W mieście Białymstoku również realizowano działania towarzyszące.

Podprogram 2016

Czas realizacji sierpień 2016 – czerwiec 2017

Pomocą żywnościową objęliśmy 4197 osób, w tym 2068 kobiet i 2129 mężczyzn.Wydaliśmy:204,502  tony żywności o łącznej wartości 935 060,04 zł, to jest 13 587 paczek żywnościowych oraz 246,50 kg artykułów spożywczych z zasobów własnych.

W ramach działań towarzyszących przeprowadziliśmy:

12 programów edukacyjnych z pokazem multimedialnym pt. "Zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności" dla 244 osób,

3 programy edukacyjne w zakresie promocji zdrowego odżywiania pt. "Zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie warunkiem sprawnej starości" dla 53 osób,

W trakcie realizacji podporgramu 2016 wydano broszury, ulotki i materiały edukacyjne z przepisami kulinarnymi, piramidą żywienia i 7 zasad jak nie marnować żywności.

Wsparciem osób najbardziej potrzebujących jest podniesienie poziomu ich wiedzy w zakresie zdrowego żywienia i przeciwdzaiałania marnotrawiniu żywności. Celem przeprowadzonych warsztatów edykacyjnych jest przekazywanie praktycznych rad i wiedzy pozwalającyej na przygotownie posiłków w zakresie profilaktyki żywienia dietetycznego.  

 

Podprogram 2015

Czas realizacji maj 2015 – kwiecień 2016

Pomocą żywnościową objęliśmy 4222 osoby, w tym 2035 kobiet i 2187 mężczyzn.

Wydaliśmy:

176817,20 kg żywności z programu „FEAD” o łącznej wartości 606109,30 zł, to jest 24488 paczek żywnościowych.

23118 kg owoców,

525,84 kg artykułów spożywczych z zasobów własnych,

W ramach działań towarzyszących przeprowadziliśmy:

12 warsztatów edukacyjnych z pokazem multimedialnym o tematyce, „Podstawowe zasady żywienia”, „wiem co jem”, w których wzięło udział 266 osób

1 warsztat kulinarny „Zdrowe żywienie dietetyczne” w którym wzięło udział 12 osób.

1 warsztat edukacyjno-dietetyczny „Zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie warunkiem sprawnej starości” w którym wzięło udział 9 mężczyzn 60 plus.

W trakcie realizacji Programu 2015 beneficjenci otrzymali broszury i materiały edukacyjne z przepisami kulinarnymi, piramidą żywienia, odżywianie w chorobach wieńcowych itp.

 

 

Program 2014

Czas realizacji grudzień 2014 – styczeń 2015

Pomocą żywnościową objęliśmy 2781 osób w tym 1346 kobiet i 1435 mężczyzn

Wydaliśmy: 

20946,20 kg żywności z programu „FEAD” o łącznej wartości 52728,05 zł, to jest 2848 paczek żywnościowych.

178 kg artykułów spożywczych z zasobów własnych.

 

Akcje

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku od wielu lat jest pomysłodawcą i organizatorem akcji utożsamianych ze stowarzyszeniem.

„Nie jesteś sam” - wielki koncert charytatywny organizowany w Białymstoku na początku stycznia każdego roku.

„Zeszyt” akcja prowadzona na przełomie lipca i sierpnia – przygotowanie wyprawek szkolnych dzieciom z rodzin najuboższych. - Współfinansowana przez urząd miasta Białegostoku.

„O uśmiech i radość dziecka” - prowadzona na przełomie listopad – styczeń, bożonarodzeniowa akcja wręczania świątecznych paczek dzieciom ubogim. Współfinansowana przez urząd miasta Białegostoku.